Personuppgifter (nedan kallade ”uppgifter”) behandlas av oss endast i nödvändig omfattning och i syfte att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll och de tjänster som erbjuds där.

I enlighet med artikel 4.1. i förordning (EU) 2016/679, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR), avses med behandling varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande på annat sätt, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Med följande dataskyddsförklaring informerar vi dig särskilt om typ, omfattning, syfte, varaktighet och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, i den mån vi ensamma eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen. Dessutom informerar vi dig nedan om de komponenter från tredje part som vi använder för optimering och för att öka kvaliteten på användningen, i den mån tredje part behandlar uppgifter på eget ansvar.

Vår sekretesspolicy är uppbyggd enligt följande:

I. Information om oss som ansvarig part
II. användarnas och de registrerades rättigheter
III. Information om databehandling

I. Information om oss som ansvarig part

Den ansvariga leverantören av denna webbplats enligt dataskyddslagstiftningen är:

Grannycall UG (haftungsbeschränkt)
Krusekoppel 1
24306 Plön
Deutschland
Mail: info@grannycall.de
Tel.: +49 4522 784796-0

II. användarnas och de registrerades rättigheter

När det gäller den databehandling som beskrivs mer i detalj nedan har användare och registrerade rätt att

  • rätt till bekräftelse på att uppgifter om dem behandlas, till information om vilka uppgifter som behandlas, till ytterligare information om behandlingen av uppgifterna och till kopior av uppgifterna (se även artikel 15 i GDPR);
  • att korrigera eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se även artikel 16 i GDPR);
  • till omedelbar radering av de uppgifter som rör dem (se även artikel 17 i GDPR), eller alternativt, i den mån ytterligare behandling är nödvändig i enlighet med artikel 17.3 i GDPR, till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR;
  • att få de uppgifter som rör dem och som de tillhandahållit och att få dessa uppgifter överförda till andra leverantörer/kontrollanter (se även artikel 20 i GDPR);
  • att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att de uppgifter som rör dem behandlas av leverantören i strid med dataskyddsbestämmelserna (se även artikel 77 i GDPR).

Leverantören är dessutom skyldig att informera alla mottagare till vilka uppgifter har lämnats ut av leverantören om varje rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen som sker på grundval av artiklarna 16, 17.1 och 18 i GDPR. Denna skyldighet gäller dock inte om en sådan underrättelse är omöjlig eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Trots detta har användaren rätt att få information om dessa mottagare.

Användare och registrerade har också rätt att invända mot framtida behandling av uppgifter om dem i enlighet med artikel 21 i GDPR, förutsatt att uppgifterna behandlas av leverantören i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. I synnerhet är det tillåtet att invända mot databehandling för direktreklam.

III. Information om databehandling

Dina uppgifter som behandlas när du använder vår webbplats kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt, raderingen av uppgifterna inte strider mot någon lagstadgad lagringsskyldighet och ingen annan information ges nedan om enskilda behandlingsförfaranden.